Tháng Sáu 10, 2023
184 Lý Chiêu Hoàng Quận 6

Giới thiệu